Regulamin skierowany do Przedsiębiorców nawiązujących współpracę z firmą B-MEDIC Podstawa prawna ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem b-medic.pl i www.autoklawy.waw.pl jest własnością firmy B-MEDIC (numer identyfikacji podatkowej 7181911825, numer regon 360947545) z siedzibą w 04-092 Warszawa, ul. Zgierska 10/5, zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Sprzedający udostępni Nabywcy możliwość korzystania ze sklepu internetowego pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu przez Nabywcę.
 3. Nabywca dokonujący zakupu w sklepie Sprzedającego, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu realizacji transakcji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
 4. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego b-medic.pl i www.autoklaw.waw.pl Sklep jest sklepem specjalistycznym i oferowane w nim produkty nie są przeznaczone dla odbiorcy będącego konsumentem (nie są wyrobem czy produktem konsumenckim), wymagają podstawowej wiedzy z zakresu medycyny, stomatologii, protetyki stomatologicznej, kosmetologii, lub sterylizacji narzędzi medycznych. Sprzedaż w tym zakresie nie podlega zasadom sprzedaży konsumenckiej. Podstawa prawna art. 22 kc Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklepie B-MEDIC nie jest płatnikiem podatku VAT. Podstawia zwolnienia art.113 ust. 1. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT.
 6. Ceny widoczne przy produktach nie uwzględniają kosztów dostawy:
 7. a) kosztów związanych z dostarczeniem zamówienia do Nabywcy.
 8. b) kosztów związanych z pobraniem kwoty wynikającej z dowodu zakupu, przez pracownika firmy kurierskiej (dotyczy przesyłek pobraniowych).
 9. Zamówienia przekraczające wartość brutto 300zł wysyłane są na koszt Sprzedającego
 10. a) w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 6b, koszty związane z wykonaniem tych usług zostaną naliczone.
 11. Produkty oferowane w sklepie B-MEDIC stanowią ofertę sprzedaży w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Ich dostępność, oraz ceny mogą ulegać zmianie. Podstawa prawna 543 kc Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.
 12. Nabywca w przypadku podniesienia ceny zakupu towaru, pozostaje związany z umową obowiązującą na ceny sprzed podniesienia w przypadku:
 13. a) zamówienie złożono w chwili gdy obowiązywały ceny sprzed ich podniesienia i nie minął jeszcze termin zapłaty widniejący na dostarczonej Nabywcy drogą elektroniczną fakturze proforma.
 14. b) zamówienie złożono i opłacono w chwili gdy obowiązywały ceny sprzed ich podniesienia, lecz z winy Sprzedającego towaru nie wydano (brak towaru na magazynie)
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu – wycofywania produktów, modeli, opcji wyposażenia, oraz wprowadzania nowych.
 16. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie bądź mailowo. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu klienta. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur.
 17. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się od wysłania drogą elektroniczną (na podane w zamówieniu dane) faktury proforma. Wyjątek stanowi przyjęcie zamówienia od Nabywcy, posiadającego przyznany przez firmę B-MEDIC odroczony termin płatności, bądź wybrany przez Nabywcę sposób dostawy z płatnością u kuriera.
 18. Przyznanie odroczonego terminu płatności następuje na wniosek Nabywcy. Aby Sprzedający mógł pozytywnie ustosunkować się do wniosku muszą być spełnione poniższe warunki:
 19. a) Nabywca dokonał u Sprzedającego w ostatnim kwartale co najmniej trzech zakupów.
 20. b) Wartość zamówienia z odroczonym terminem płatności nie może być wyższa, niż średnia wartość zamówień dokonanych w ostatnim kwartale.
 21. c) Nabywca nie miał odebranego przez Sprzedającego prawa do zakupów z odroczoną płatnością.
 22. W przypadku opóźnień związanych z terminową płatnością zobowiązań wynikających z odroczonych płatności, Sprzedający ma prawo odebrać Nabywcy prawo do zakupów z odroczoną płatnością.
 23. Zamówienia opłacane u kuriera w chwili dostawy, mogą być weryfikowane przed zrealizowaniem telefonicznie (na podany w zamówieniu numer telefonu).
 24. W przypadku braku płatności wynikającej z wystawionej faktury proforma, bądź niemożności zweryfikowania zamówienia opłacanego u kuriera w chwili dostawy, zamówienie to będzie anulowane. Podstawa prawna 66§1 Kto oświadczył drugiej stronie wolę zawarcia umowy, określając w oświadczeniu jej istotne postanowienia i oznaczył termin w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, ten jest tą ofertą związany aż do upływu oznaczonego terminu.
 25. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o tym fakcie i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Nabywca podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.
 26. Ilość produktów na magazynie Sprzedającego jest ograniczona. W przypadku przyjęcia większej ilości zamówień, która przewyższa stan magazynowy Sprzedającego, zamówienia będą realizowane w następującej kolejności:

* zamówienia opłacone

* zamówienia z odroczonym terminem płatności

* zamówienia nieopłacone, które mają być wysłane za pobraniem.

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania opłaconych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura VAT). Jeżeli produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta, dokument ten jest poświadczeniem 12 miesięcznej gwarancji udzielanej przez Sprzedającego.
 3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Nabywcę i określony w zamówieniu sposób.
 4. Dostawa towaru poprzez firmę kurierską:
 5. a) Zamówienia złożone do godziny 12:00 (na towary będące na stanie magazynu), realizowane są tego samego dnia roboczego o ile Nabywca posiada przyznany przez Sprzedającego odroczony termin płatności, lub wybierze sposób dostawy towaru za pobraniem (płatność u kuriera w chwili dostawy).
 6. b) Zamówienia złożone po godzinie 12:00 (na towary będące na stanie magazynu), realizowane są następnego dnia roboczego o ile Nabywca posiada przyznany przez Sprzedającego odroczony termin płatności, lub wybierze sposób dostawy towaru za pobraniem (płatność u kuriera w chwili dostawy).
 7. c) Podstawą realizacji zamówienia w przypadku gdy Nabywca nie posiada przyznanego przez Sprzedawcę odroczonego terminu płatności, jest zaksięgowanie wpłaty wynikającej z faktury proforma na koncie Sprzedawcy. Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana do godziny 12:00, realizacja zamówienia rozpocznie się tego samego dnia roboczego (na towary będące na stanie magazynu). W przypadku zaksięgowania wpłaty wynikającej z faktury proforma na koncie Sprzedawcy po godzinie 12:00, realizacja zamówienia rozpocznie się następnego dnia roboczego (dotyczy towarów będących na stanie magazynu).
 8. Przesyłki opłacane u kuriera w chwili odbioru towaru, podlegają dodatkowej opłacie pobieranej przez firmę kurierską (koszty ponoszone przez firmę kurierską w związku z przesłaniem pobranej kwoty na konto Sprzedającego). Kwota pobrania wynosi 5zł i jest stała dla wszystkich przesyłek o wartości do 300zł.
 9. Wszystkie przesyłki wysyłane poprzez firmę kurierską są ubezpieczone do pełnej wartości, zgodnie z załączoną do przesyłki fakturą VAT, bądź paragonem fiskalnym.
 10. Nabywca odbierający towar zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie zamówione towary znajdują w przesyłce, oraz czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki i/lub towaru należy spisać w obecności kuriera protokół szkody. Brak protokołu szkody zamyka drogę do reklamowania stwierdzonych braków, lub uszkodzeń. Podstawa prawna Art. 545 §2 kc W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, ze w czasie przewozu nastąpił ubytek, lub uszkodzenie rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Prawo Przewozowe Art. 74.1 Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Art. 76 przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
 11. Za uszkodzenie, bądź zagubienie przesyłki odpowiada przewoźnik. Podstawa prawna Prawo Przewozowe Art. 65.1 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 12. W przypadku zagubienia przesyłki należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego, który rozpocznie procedurę reklamacyjną u przewoźnika.
 13. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego i nie przyjmować przesyłki od kuriera. Podstawa prawna Prawo Przewozowe Art. 53.4 Uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa, gdy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy, albo odebrał przesyłkę.
 14. Uszkodzona przesyłka powinna wrócić do Sprzedającego, celem dokonania oględzin i sporządzenia wyceny powstałej szkody.
 15. Sprzedający po potwierdzeniu winy przewoźnika i ustaleniu wartości szkody, przejmie na siebie wszystkie procedury związane z reklamacją i odszkodowaniem, wysyłając niezwłocznie Nabywcy nowy towar (jeżeli będzie dostępny na magazynie), lub zwróci wartość zamówienia przelewem na konto podane przez Nabywcę.
 16. Przyjęcie uszkodzonej przesyłki przez Nabywcę przenosi prawa związane z reklamowaniem usługi transportowej, oraz roszczenia odszkodowawcze na Nabywcę. W takim przypadku Sprzedający udostępni Nabywcy wszystkie dokumenty potwierdzające wartość nabytej zawartości przesyłki, oraz potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia do wysokości wartości nabytego towaru. Podstawa prawna 546 §1 kc Sprzedawca jest obowiązany udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczą.
 17. Przyjęcie uszkodzonej przesyłki nie zwalnia Nabywcy z zapłaty Sprzedającemu kwoty, wynikającej z dowodu zakupu. Podstawa prawna 535 §1 kc Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 544 §1 kc Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył je przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. §2 Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.
 18. Dostawa towaru poprzez Pocztę Polską.
 19. a) Zamówienia, których dostawa ma odbyć się za pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są w przeciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (o ile Nabywca ma przyznany przez Sprzedawcę odroczony termin płatności), lub od daty zaksięgowania wpłaty wynikającej z faktury proforma na koncie Sprzedawcy.
 20. b) Sprzedający nie realizuje dostaw pobraniowych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 21. c) Sprzedający nie realizuje dostaw poprzez Pocztę Polską, przesyłek o wadze przekraczających 2kg.
 22. Dostawa towaru poprzez Pocztę Polską odbywa się wyłącznie na żądanie Nabywcy.
 23. Przesyłki wysyłane poprzez Pocztę Polską nie są ubezpieczone. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, bądź zaginięcie. Podstawa prawna Regulamin świadczenia usług powszechnych Zarządu Poczty Polskiej z dnia 26.06.2013 roku Rozdział 4 §37 Poczta Polska odpowiada za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej na zasadach określonych w ustawie. art. 548 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z tą rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 24. Cennik kosztów związanych z dostawą towarów znajduje się w zakładce „Przesyłki”.
 25. Nabywca pomimo, iż nie jest konsumentem, ma możliwość rezygnacji z zakupionego u Sprzedającego towaru w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty sprzedaży, widniejącego na dowodzie sprzedaży. Zwracany produkt nie może być jednak zniszczony, zdekompletowany, bądź nosić śladów użytkowania. Podejmując decyzję odstąpienia od umowy, Nabywca powinien skontaktować się ze Sprzedającym i ustalić miejsce dostarczenia towaru. Od dnia zgłoszenia Sprzedającemu chęci skorzystania z rezygnacji z zakupionego towaru, Nabywca ma obowiązek wysłać ten towar w terminie nieprzekraczającym 3 dni.
 26. Nabywca dostarcza zwracany towar na swój koszt. Może to zrobić osobiście, lub pośrednictwem firmy kurierskiej na adres ustalony ze Sprzedawcą.
 27. Pieniądze zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu towaru i sprawdzeniu jego kompletności i stanu technicznego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę.
 28. W przypadku gdy zwracane urządzenie przekracza wagę brutto 30kg a dostawa do Nabywcy obciążała Sprzedającego, zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty związane z dostarczeniem urządzenia do Nabywcy w wysokości:
 29. a) towar o wadze od 30kg do 50kg – 50zł
 30. b) towar o wadze od 50,01kg do 60kg – 70zł
 31. c) towar o wadze przekraczającej 60,01kg – 100zł
 32. Dopuszcza się pomoc Nabywcy przy zwracaniu towaru. Sprzedający może w wyjątkowych sytuacjach (utrudniony dostęp Nabywcy do usług firm kurierskich) zlecić odbiór przesyłki ubezpieczonej od Nabywcy własnemu kurierowi. Za taką usługę pomniejszona zostanie Nabywcy kwota zwrotu w wysokości:
 33. a) towar o wadze do 30kg – 20zł
 34. b) towar o wadze wyższej niż 30kg – zgodnie ze stawkami podanymi w pkt. 40 regulaminu.
 35. Nabywca zobowiązany jest do starannego przygotowania przesyłki do wysyłki. Podstawa prawna Prawo Przewozowe Art. 41 Nadawca jest zobowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Art. 65.3.1 Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek, lub uszkodzenie przesyłki powstały z braku niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości.
 36. Sprzedający oferuje wyłącznie produkty będące jego własnością, nie posiadające wad prawnych.
 37. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są gwarancją. Okres trwania gwarancji uzależniony jest od producenta urządzenia i znajduje się w opisie produktu.
 38. Podstawą do składania reklamacji w ramach gwarancji, jest dostarczana wraz z nabywanym produktem karta gwarancyjna producenta, która powinna być czytelnie wypełniona przez Sprzedającego, oraz podstemplowana pieczęcią firmową.
 39. Szczegóły dotyczące warunków gwarancji znajdują się w regulaminie dostępnym w karcie gwarancyjnej producenta.
 40. Część produktów sprzedawana jest bez karty gwarancyjnej producenta. Wówczas podstawą do składania reklamacji w ramach gwarancji jest dowód zakupu produktu. Okres gwarancji w takim wypadku wynosi 12 miesięcy.
 41. Reklamowane urządzenie powinno być dostarczone na adres ustalony ze Sprzedającym osobiście, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej z zaznaczoną opcją ubezpieczenia przesyłki. Koszty dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedającego pokrywa Sprzedający. Podstawa prawna Art. 580 §1 kc Kupujący , który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, obowiązany jest dostarczyć rzecz na koszt sprzedawcy do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca w którym rzecz została mu wydana.
 42. Reklamowane urządzenie powinno zostać zabezpieczone na czas transportu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Zaleca się w tej kwestii stosować oryginalne opakowania w jakich towar był dostarczony. W przypadku ich braku należy użyć opakowania zbliżonego jakością do oryginału. Podstawa prawna Art. 545 §1 kc Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Prawo przewozowe Art. 65.3.1 Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek, lub uszkodzenie przesyłki powstały z braku niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości. Art. 41 Nadawca jest zobowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 43. Wraz z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć dokumentację, uprawniającą do czynności świadczonych w ramach gwarancji
 44. a) kartę gwarancyjną
 45. b) dowód zakupu (jeżeli urządzenie nie posiadało karty gwarancyjnej)
 46. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest regulamin znajdujący się na karcie gwarancyjnej producenta. Urządzenia reklamowane na podstawie dowodu zakupu (nie posiadające gwarancji producenta) wyłączone są spod gwarancji w przypadku stwierdzenia:

a)dokonania samowolnego zdjęcia plomb zabezpieczających, napraw elementów, przeróbek we własnym zakresie lub uzbrojenia urządzenia w elementy nie fabryczne.

b)urządzenie zostało zainstalowane, przechowywane lub użytkowane niezgodnie z instrukcją, ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa lub zasadami technicznymi.

 1. c) awaria urządzenia spowodowana była czynnikami zewnętrznymi (przepięcie w sieci, działanie pola magnetycznego, zalanie wodą, przegrzanie itp).
 2. Wraz z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć informację opisującą objawy awarii, oraz dane kontaktowe do osoby zgłaszającej reklamację.
 3. Nieuzasadnione reklamacje obciążają kosztami diagnozy i kosztami transportu zgłaszającego awarię w kwocie:
 4. a) koszt roboczogodziny – 60zł/1h
 5. b) koszt transportu – uzależniony od wagi przesyłki

* towar o wadze do 30kg – 20zł

* towar o wadze od 30,01kg do 50kg – 50zł

* towar o wadze od 50,01kg do 60kg – 70zł

* towar o wadze przekraczającej 60,01kg – 100zł

 1. Jeżeli Sprzedający poniósł koszty związane z odebraniem od Nabywcy towaru bezzasadnie reklamowanego, koszty wynikające z pkt. 55.b (koszty transportu) będą naliczone podwójnie.
 2. W przypadku gdy dostarczony przez Sprzedającego towar okaże się niezgodny ze złożonym zamówieniem, należy bezzwłocznie powiadomić go o tym fakcie. Po ustaleniu szczegółów odbierze on towar na własny koszt i po zweryfikowaniu jego stanu technicznego, oraz kompletności, wyśle na swój koszt właściwy towar.
 3. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek uszkodzonych. Podstawa prawna Prawo Przewozowe Art. 65.3.1 Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek, lub uszkodzenie przesyłki powstały z braku niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości. Art. 76 przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach (nieterminowe regulowanie zobowiązań płatniczych wobec Sprzedającego, nieetyczne praktyki rynkowe, niestosowanie się do postanowień regulaminu) Sprzedający może odmówić Nabywcy sprzedaży towarów, lub usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez uprzedzenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu internetowego b-medic.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkowników.
  2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

Definicje

  Terminy użyte w Polityce prywatności oznaczają:

 1. Administrator: B-MEDIC Karol Borawski z siedzibą w Warszawie ul. Zgierska 10/5, 04-092 Warszawa, NIP: 7181911825 oraz REGON: 360947545;
 2. Sklep b-medic.pl prowadzony przez Administratora w języku polskim. Sklep internetowy funkcjonuje pod adresami: www.b-medic.pl; www.autoklawy.waw.pl; www.mikrosilniki.pl; www.tinget.waw.pl
 3. Strona internetowa: strona internetowa pod adresem www.b-medic.pl oraz wszelkie jej podstrony;
 4. Strony: Administrator i Użytkownik;
 5. Użytkownik: osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Sklepie w sposób wskazany w odpowiednim Regulaminie lub bez rejestracji dokonuje zakupu w Sklepie.

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, zostały zarejestrowane w rejestrach zbiorów danych osobowych prowadzonych przez GIODO.
 3. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
  1. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
  4. adres email
  5. adres zamieszkania
  6. adres do korespondencji
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usług i sprzedaży towarów Administratora Użytkownikom oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji i w trakcie zapisu na newsletter. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.

Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ulepszenia Sklepu.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych, o których mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika ze Sklepem jest szyfrowane i poufne.

Techniczna ochrona danych

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Sklep używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Sklepu;
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  7. informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 6. W Sklepie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  1. cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
  2. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  3. cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  4. cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  5. cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu
 7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@b-medic.pl