Serwis firmy B-MEDIC jest autoryzowanym serwisem firm: TINGET GmbH i MicroNX.

 

Siedziba serwisu:

B-MEDIC
Ul. Zgierska 10/5
04-092 Warszawa

Tel. 796 102 850
e-mail: serwis@b-medic.pl

 

W celu zgłoszenia naprawy lub przeglądu prosimy o wypełnienie poniższego formularz.

  Typ sprzętu

  Numer fabryczny

  Pojemność autoklawu

  Nazwa użytkownika

  Miasto

  Ulica

  Osoba zgłaszająca *

  Telefon kontaktowy *

  Adres e-mail *

  Opis objawów awarii

  Ogólne Warunki Gwarancji Serwisowej

  1. Serwis techniczny firmy B-MEDIC 04-092 Warszawa ul. Zgierska 10/5 zwany dalej Wykonawcą Usługi Naprawczej, udziela gwarancji na wykonywane przez nią naprawy zgodnie z informacją z Protokołu Serwisowego na niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji Serwisowej .
  2. Ogólne Warunki Gwarancji Serwisowej dotyczą napraw dokonywanych w serwisie technicznym firmy B-MEDIC w odniesieniu do urządzeń, które utraciły już gwarancję producenta (naprawy pogwarancyjne). W przypadku urządzeń pozostających na gwarancji producenta, zastosowanie mają przepisy wynikające z karty gwarancyjnej producenta.
  3. Wykonawca Usługi Naprawczej zobowiązuje się do naprawy powierzonego urządzenia zgodnie z przedstawioną ekspertyzą serwisową, sporządzoną po dostarczeniu urządzenia do Działu Serwisu Wykonawcy Usługi, lub sporządzoną na miejscu pracy urządzenia, oraz ofertą handlową przedłożoną zlecającemu do jej uprzedniej akceptacji przed przystąpieniem do wykonywania usługi naprawy.
  4. Oferty handlowe przekraczające wartość naprawy w wysokości 1000zł wymagają pisemnej akceptacji Zlecającego.
  5. Wykonawca Usługi Naprawczej po dokonaniu naprawy wystawia Protokół Serwisowy, który dostarczany jest Zlecającemu usługę wraz z naprawionym urządzeniem i z dowodem zakupu usługi.
  6. Zlecający decyduje o sposobie dostarczenia naprawionego urządzenia. Może to zrobić osobiście w miejscu świadczenia usługi, po ustaleniu terminu odbioru z pracownikami serwisu. Jeżeli odbiór osobisty jest dla Zlecającego utrudniony, wówczas urządzenie zostanie wysłane do niego za pośrednictwem kuriera zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  7. Wykonawca Usługi Naprawczej udziela gwarancji na wykonaną usługę 3 miesięcy od daty jej wykonania widniejącej na Protokole Serwisowym.
  8. Zleceniodawca powinien przechowywać Protokół Serwisowy i w przypadku reklamowania usługi naprawczej, zobowiązany jest do dostarczenia Protokołu Serwisowego wraz z reklamowanym urządzeniem.
  9. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym zostaną ujawnione wady, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania, dokładnie sprawdzić uszkodzone urządzenie i zgłosić wadę lub nieprawidłowe działanie urządzenia Wykonawcy Usługi Naprawczej drogą telefoniczną, listem lub pocztą elektroniczną przed wysłaniem urządzenia do Wykonawcy Usługi Naprawczej.
  10. Urządzenie do naprawy w okresie trwania gwarancji serwisowej, dostarczane jest kompletne, na koszt Wykonawcy Usługi Naprawczej.
  11. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe w wyniku nieprawidłowo wykonanej usługi naprawczej, i nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia a w szczególności :

  * Uszkodzeń powstałych w wyniku transportu, jeżeli odbierający przesyłkę nie dopełnił obowiązku wynikającego z pkt. 31 powyższego regulaminu.

  * Uszkodzeń powstałych w wyniku samodzielnych prac konserwacyjnych, czy przeróbek sprzętu.

  * Samodzielnych lub powierzonych osobom trzecim, napraw urządzenia w okresie gwarancji bez zgodny Wykonawcy Usługi Naprawczej.

  * Stosowania w okresie gwarancji materiałów eksploatacyjnych innych, niż zalecanych przez Wykonawcę Usługi Naprawczej.

  * Wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania urządzenia pomimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Wykonawca Usługi Naprawczej został powiadomiony i zlecił dalsze użytkowanie.

  * Uszkodzeń powstałych w wyniku działania wyładowań atmosferycznych, przepięć sieciowych, działania pól elektromagnetycznych, oraz innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy Usługi Naprawczej.

  * Nieprawidłowego podłączenia do sieci.

  1. Naprawa gwarancyjna realizowana jest do 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania sprzętu do naprawy.
  2. Wykonawca Usługi Naprawczej nie będzie odpowiadać za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności, ani jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody i związane z nimi koszty, wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia .
  3. Po wykonaniu usługi reklamacyjnej w ramach Gwarancji Serwisowej, czas gwarancji biegnie od nowa i wynosi 3 miesiące od daty zakończenia zlecenia.
  4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę Usługi Naprawczej, że zgłoszenie było bezpodstawne Wykonawca Usługi Naprawczej powiadomi o tym Użytkownika i zaproponuje odpłatną naprawę.
  5. W przypadku zgłoszenia bezpodstawnego, Wykonawca Usługi Naprawczej zwróci urządzenie Użytkownikowi na jego koszt, oraz doliczy koszty związane z dostarczeniem urządzenia do serwisu, zgodnie z pkt. 41 i pkt. 42 powyższego regulaminu. Jeżeli ustalono przeprowadzenie naprawy poza siedzibą Wykonawcy Usługi Naprawczej, obciąży on Użytkownika kosztami dojazdu.
  6. Wszyscy nasi klienci, którzy mają kłopoty ze sprzętem proszeni są o kontakt telefoniczny przed jego dostarczeniem do naprawy.